عنصرهای ایکستموز

پیشخوان متحرک

۳۲۴
برچسب پیشخوان
۲۶۳
برچسب پیشخوان
۶۵۴
برچسب پیشخوان
عنصر های ایکستموز

حاشیه پیشخوان متحرک

۵۳۲
برچسب پیشخوان
۴۳۲
برچسب پیشخوان
۸۵۵
برچسب پیشخوان
عنصر های ایکستموز

رنگ سفارشی پیشخوان متحرک

۳۲۴
برچسب پیشخوان
۲۶۳
برچسب پیشخوان
۶۵۴
برچسب پیشخوان
عنصرهای ایکستموز

اندازه های پیشخوان متحرک

کوچک

۵۳۲
برچسب پیشخوان

پیشفرض

۴۳۲
برچسب پیشخوان

بزرگ

۶۷۸
برچسب پیشخوان

خیلی بزرگ

۸۵۵
برچسب پیشخوان
عنصرهای ایکستموز

تراز کردن پیشخوان متحرک

سمت راست

۳۲۴
برچسب پیشخوان

وسط

۲۶۳
برچسب پیشخوان

سمت چپ

۶۵۴
برچسب پیشخوان
عنصرهای ایکستموز

چراغ رنگی شمعی رنگارنگ پیشخوان متحرک

۶۴
برچسب پیشخوان
۱۲۸
برچسب پیشخوان
۲۵۶
برچسب پیشخوان
عنصر های ایکستموز

تصویر پس زمینه با پیشخوان متحرک

۶۳۴
برچسب پیشخوان
۵۲
برچسب پیشخوان
۳۲۱
برچسب پیشخوان
۳۴۲
برچسب پیشخوان