عنصرهای ایکستموز

دسته بندی های استایل اول

عناصر شبکه دسته بندی ها

ملزومات صنایع برودتی (۲۸)

ملزومات فروشگاه های زنجیره ای (۱۸)

عنصرهای ایکستموز

دسته بندی های استایل دوم

عناصر شبکه دسته بندی های استایل دوم

ملزومات صنایع برودتی (۲۸)

ملزومات فروشگاه های زنجیره ای (۱۸)

عنصرهای ایکستموز

دسته بندی های استایل سوم

عناصر شبکه دسته بندی های استایل سوم

ملزومات صنایع برودتی (۲۸)

ملزومات فروشگاه های زنجیره ای (۱۸)

عنصرهای ایکستموز

دسته بندی های استایل چهارم

عناصر شبکه دسته بندی های استایل چهارم

ملزومات صنایع برودتی (۲۸)

ملزومات فروشگاه های زنجیره ای (۱۸)

XTEMOS ELEMENT

چرخ و فلک چیدمان کاتالوگ ها

عنصرهای ایکستموز

شبکه ماسونری کاتالوگ ها

ملزومات صنایع برودتی (۲۸)

ملزومات صنایع خوراکی (۱)

ملزومات فروشگاه های زنجیره ای (۱۸)

عنصرهای ایکستموز

چیدمان دسته بندی ها با فضای کم

ملزومات صنایع برودتی (۲۸)

ملزومات فروشگاه های زنجیره ای (۱۸)