آبسردکن چهار شیر

۱۲.۸۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن دوشیر

۸.۲۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن سه شیر

۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۳۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۳۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۳۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۳۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

پشت بسته ۲ متری انباری دار قصابی کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

فریزر فروشگاهی

۳۵.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ۶۰ سانتی

یخچال ایستاده ۲ متری پشت بسته درب مگنتی

۳۳.۰۰۰.۰۰۰تومان۳۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده دو متری شش درب پشت بسته

۳۳.۰۰۰.۰۰۰تومان۳۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، ۱.۵ متری نمادار شیشه قدی

۲۷.۰۰۰.۰۰۰تومان۳۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، ۱/۲۰ متر، پشت بسته

۱۹.۰۰۰.۰۰۰تومان۲۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، ۱/۵ متری پشت بسته درب مگنتی

۲۴.۰۰۰.۰۰۰تومان۲۷.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، ۱/۵ متری، ۴ درب، پشت بسته

۲۵.۰۰۰.۰۰۰تومان۲۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، ۱/۵متری، پشت بسته

۲۵.۰۰۰.۰۰۰تومان۲۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، ۲ متری پشت بسته درب مگنتی

۳۳.۰۰۰.۰۰۰تومان۳۸.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، دو متری دو طرفه انباری دار

۳۳.۰۰۰.۰۰۰تومان۳۷.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، نمادار پشت باز

۲۴.۰۰۰.۰۰۰تومان۲۷.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال پشت بسته درب سکوریت نما ولکام

۴۰.۰۰۰.۰۰۰تومان۴۳.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال پشت بسته درب سکوریت نما ولکام

۴۰.۰۰۰.۰۰۰تومان۴۳.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال فروشگاهی

۳۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال فروشگاهی

۳۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال فروشگاهی

۳۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال فروشگاهی

۳۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال فروشگاهی

۳۵.۰۰۰.۰۰۰تومان