آبسردکن چهار شیر

۱۲.۸۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن دوشیر

۸.۲۰۰.۰۰۰تومان

آبسردکن سه شیر

۹.۵۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۱/۵ متری

۳۱.۶۲۵.۰۰۰تومان۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده ۲ متری قصابی

۴۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

ایستاده دو متری

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

ایستاده دومتری دوطرف نما کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

پشت بسته ۲ متری انباری دار قصابی کبابی

۳۳.۹۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۲۲۵.۰۰۰تومان

تاپینگ بنماری ۹ لگنه

۲۳.۷۵۰.۰۰۰تومان

سردخانه میت تک کشو

۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

سردخانه میت دو کشو

۶۱.۰۰۰.۰۰۰تومان

سردخانه میت سه کشو

۷۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

فریزر صندوقی تک درب شیشه دار ۳۰۰ لیتری

۱۰.۹۳۷.۵۰۰تومان

فریزر صندوقی دو درب ۳۰۰ لیتری

۱۰.۹۳۷.۵۰۰تومان

فریزر فروشگاهی

۴۲.۰۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۲ درب

۵۵.۵۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۳ درب

۸۳.۰۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۴ درب

۱۰۳.۷۰۰.۰۰۰تومان

فریزر لاینی ۵ درب

۱۳۳.۵۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ۱۰۵ لیتری

۱۰.۵۰۵.۰۰۰تومان

یخچال ۶۰ سانتی

۱۰.۰۰۰.۰۰۰تومان۱۰.۵۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ۶۰ سانتی طرح دار

۱۴.۶۸۷.۵۰۰تومان

یخچال ۶۰ سانتی کافی شاپی

۱۴.۹۳۷.۵۰۰تومان

یخچال ۶۵ سانتی

۱۴.۰۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده ۲ متری پشت بسته درب مگنتی

۵۰.۵۲۰.۰۰۰تومان۵۳.۱۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده دو متری شش درب پشت بسته

۵۲.۳۲۰.۰۰۰تومان۵۴.۹۰۰.۰۰۰تومان

یخچال ایستاده، ۱.۵ متری نمادار شیشه قدی

۴۴.۵۲۰.۰۰۰تومان۴۷.۱۰۰.۰۰۰تومان